หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2/2564

🖥 รายละเอียดการรับสมัคร : http://admission.npu.ac.th/?p=2752
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทาง : http://apply.npu.ac.th/
 
#หลักสูตรนี้ 🖥 ผสมผสานการเรียน online & on-site บูรณาการการเรียนแบบทฤษฎีและปฏิบัติ 👤
 
📢 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
👤ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
👤นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นักวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์
👤นักวิชาการหรือที่ปรึกษาฟาร์มเกษตร
👤นักวิชาการในหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
👤นักวิจัยในหน่วยงานหรือสถาบันวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
👤 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ด้านเกษตรศาสตร์
 
📢สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
1.ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา : 064-329-9994
2.ผศ.ดร.กัมปนาจ เภสัชชา : 086-238-9398

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
——————
🌷ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่ครอบครัว AG NPU (Agricultural NPU) 🌷
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (M.Sc.) Innovation and Agricultural Technology
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ เพื่อการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และประเทศอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

#AGNPU #ปริญาโท #นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
คลิก : https://www.facebook.com/…/a.21921338…/1607763896222536/