หลักสูตร วิทยาศาสตราบัณฑิต (วท.บ.)

รับสมัครผู้เข้าศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 ปวส. หรือเทียบเท่า  ระยะเวลาตามหลักสูตร : 4 ปี และ 2 ปี (เทียบโอน)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ข่าวสารการรับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา Quota ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา Quota (TCAS รอบที่ 2)

ประกาศม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทโควตา Quota (TCAS รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565