หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

รับสมัครผู้เข้าศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 ปวส. หรือเทียบเท่า  ระยะเวลาตามหลักสูตร : 4 ปี และ 2 ปี (เทียบโอน)