หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

รับสมัครผู้เข้าศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 ปวส. หรือเทียบเท่า  ระยะเวลาตามหลักสูตร : 4 ปี และ 2 ปี (เทียบโอน)

ข่าวสารการรับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา Quota ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา Quota (TCAS รอบที่ 2)

ประกาศม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทโควตา Quota (TCAS รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565