ประวัติและความเป็นมา

 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 เดิมเป็น “โรงเรียนเกษตรกรรมนครพนม” และเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิกาi
 • เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบันเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • วันที่ 2 กันยายน 2548 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม ถูกหลอมรวมเพื่อจัดตั้งเป็น มหาวิทยาลัยนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม”
 • วันที่ 26 ธันวาคม 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการเปลี่ยนชื่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม เป็น คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม 

     มหาวิทยาลัยนครพนม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548  โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนมเข้าด้วยกัน อันได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วิทยาเขตนครพนม
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม  
 3. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม  
 4. วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม 
 5. วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า 
 6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 7. และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม

    “มหาวิทยาลัยนครพนม” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548   นับเป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งที่ 78 ของประเทศไทย  คณะเกษตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยนครพนม   เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม  ที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม  พ.ศ. 2548   เดิมใช้ชื่อว่า  “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม” ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  “คณะเกษตรและเทคโนโลยี” ตามประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา หน้า 35 เล่ม 130 ตอนที่ 2 ก ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556