หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตร ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
เรียนฟรี อยู่ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 3 ปี
เปิดรับผู้เข้าศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ?

  • รายวิชาสามัญทั้วไป เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น

  • เน้นทักษะปฏิบัติทางด้านการเกษตร ทุกแขนงวิชา

  • ผู้เรียนจะได้หลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาวิชาชีพเกษตรกรรม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี พร้อมที่จะประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

รับสมัครพร้อมรายงานตัว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2567

  • สมัครด้วยตนเองงานรับเข้า ฝ่ายวิชาการ (หลัง ATM) อาคารสำนักงานคณบดี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

  • สมัครออนไลน์ : http://admission.npu.ac.th