หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับสมัครผู้เข้าศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า  ระยะเวลาตามหลักสูตร : 2 ปี

รับสมัครพร้อมรายงานตัว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2567

  • สมัครด้วยตนเองงานรับเข้า ฝ่ายวิชาการ (หลัง ATM) อาคารสำนักงานคณบดี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
  • สมัครออนไลน์ : http://admission.npu.ac.th