ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 2565
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี 2565
ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 2565

ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา [NPU-MIS]

ปฏิทินอาชีวศึกษา 2565