ทำเนียบคณะผู้บริหาร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

นายทองมา วัชรนิภานันท์

ดำรงตำแหน่ง 

ครูใหญ่โรงเรียนเกษตรกรรมนครพนม

วันที่ 1 กันยายน 2515

นายนิยม จิตรแก้ว

ดำรงตำแหน่ง 

ครูใหญ่โรงเรียนเกษตรกรรมนครพนม

วันที่ 23 มิถุนายน 2523

นายนิยม จิตรแก้ว

ดำรงตำแหน่ง 

ครูใหญ่โรงเรียนเกษตรกรรมนครพนม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2526

นายธนูทอง ทานะ

ดำรงตำแหน่ง 

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัย

เกษตรกรรมนครพนม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2529

นายประจวบ วรรณพงษ์

ดำรงตำแหน่ง 

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัย

เกษตรกรรมนครพนม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2538

นายวณิชย์ อ่วมศรี

ดำรงตำแหน่ง 

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีนครพนม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2541

นายอธิป นนทะสี

ดำรงตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีนครพนม

วันที่ 19 ตุลาคม 2543

ดร. สุรฉัตร สนทอง

ดำรงตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีนครพนม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545

นายพนม แพงแก้ว

ดำรงตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีนครพนม

วันที่ 16 ธันวาคม 2547

นายสุพจน์ เพ็งอ่ำ

ดำรงตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีนครพนม

วันที่ 1 มีนาคม 2549

ดร.สมเกียรติ กสิกรานันท์

ดำรงตำแหน่ง 

คณบดีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 1 มีนาคม 2551

นายขวัญชัย พันธ์หมุด

ดำรงตำแหน่ง 

รักษาการคณบดีวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 1 เมษายน 2553

ผศ.ดร. นิยม บุญพิคำ

ดำรงตำแหน่ง 

คณบดีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 1 สิงหาคม 2553

ดร.สมเกียรติ กสิกรานันท์

ดำรงตำแหน่ง 

คณบดีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2555

รศ.ดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์

ดำรงตำแหน่ง 

คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 1 เมษายน 2556

นายสุรศักดิ์ ตั้งตระกูล

ดำรงตำแหน่ง 

รักษาการคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 1 เมษายน 2559

นายสุรศักดิ์ ตั้งตระกูล

ดำรงตำแหน่ง 

คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 18 กันยายน 2560

ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง

ดำรงตำแหน่ง 

คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 19 กันยายน 2564 - ปัจจุบัน